Dr. Kamal Bhushan Jain
President IMA Karnal 2021-22