Dr. Mahesh Mehra & Dr. Lakshika Chauhan
Joint Secretaries IMA Karnal 2021-22